5.jpg

mivnim

אגף בינוי ותחזוקה אחראי לניהול ותפעול תחזוקת המבנים, המערכות והמתקנים של האוניברסיטה,
כך שישמשו תשתית פיזית לפעילויות האקדמיות והמנהליות של היחידות המאכלסות אותם.
האגף אחראי לניהול, תפעול ותחזוקה של שירותי חשמל, מיזוג אויר, מערכות מים, ביוב, כיבוי אש
וציוד תקשורת במבני האוניברסיטה.

מצגת תחזוקת מבנים (בקרוב)