1.jpg

 

 

moked

tichnoon
אגף בינוי ותחזוקה אחראי לניהול, תכנון וביצוע של מבנים ומתקנים באוניברסיטה, על פי הנחיותיה של הנהלת האוניברסיטה, כך שישמשו תשתית פיזית לפעילויות של היחידות המזמינות והמאכלסות.
המשך קריאה...

shiputz
אגף בינוי ותחזוקה אחראי לניהול ותפעול פרוייקטים של שיפוץ מבנים ותשתיות כולל שינוי יעוד המבנים, שיפורם והכשרת שטחים ומתקנים.
המשך קריאה..
mivnim
אגף בינוי ותחזוקה אחראי לניהול ותפעול תחזוקת המבנים, המערכות והמתקנים של האוניברסיטה, כך שישמשו תשתית פיזית לפעילויות האקדמיות והמנהליות של היחידות המאכלסות אותם.
האגף אחראי לניהול, תפעול ותחזוקה של שירותי חשמל, מיזוג אויר, מערכות מים, ביוב, כיבוי אש וציוד תקשורת במבני האוניברסיטה.energy
אגף בינוי ותחזוקה אחראי להפעלת ותחזוקת מערכות קירור / חימום / איוורור ומים באוניברסיטה. הפעלת ותחזוקת מערכות אלה כרוכה בצריכת אנרגיה המופקת מדלק.
המשך קריאה...